Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o zmianie terminu rokowań na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

Burmistrz Tuchowa informuje o zmianie ogłoszenia, które zamieszczono w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 31.08.2015r., a także opublikowano w prasie: „Gazeta Krakowska wydanie z dnia 1.09.2015r.

W związku z trwającym postępowaniem w przedmiocie włączenia części nieruchomości położonych w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej (dalej „TSAG”) do specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (dalej jako „SSE KPT”), mając na uwadze zachowanie warunków umożliwiających włączenie objętych wnioskiem nieruchomości do SSE KPT, Burmistrz Tuchowa, działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015r. poz. 782 ze zm.) oraz §25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz.1490), ogłasza co następuje:

I. W ogłoszeniu o rokowaniach na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej zamieszczonym w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 6.08.2015 r. a także opublikowanym w prasie: „Gazeta Krakowska”, wydanie z dnia 7.08.2015 r., zwanym dalej „Ogłoszeniem”, zmienionym ogłoszeniem o zmianie terminu rokowań na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, które zamieszczono w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 31.08.2015r., a także opublikowano w prasie: „Gazeta Krakowska” wydanie z dnia 1.09.2015r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się postanowienie ust. 8. Ogłoszenia poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„8. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 16.12.2015 r. do godz. 15:00, w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów. Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób: „Rokowania – działka/działki nr …, poł. w Tuchowie (TSAG)”. Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z wszelkimi warunkami rokowań i zbycia nieruchomości, przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, w szczególności spełnia warunki określone w ust.5.
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.”

2. Zmienia się postanowienie ust. 9. Ogłoszenia poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„9. Rokowania na zbycie nieruchomości odbędą się odpowiednio dla nieruchomości:
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 1) – 22.12.2015r. godz. 8:00,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 2) – 22.12.2015r. godz. 9:00,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 4) – 22.12.2015r. godz. 10:00,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 5) – 22.12.2015r. godz. 11:00,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 6) – 22.12.2015r. godz. 12:00,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 7) – 22.12.2015r. godz. 13:00,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 8) – 22.12.2015r. godz. 14:00,
w budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, pok. 10.”

3. Zmienia się postanowienie ust. 10. Ogłoszenia poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„10. Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki (osobno na każdą nieruchomość w odniesieniu do rokowań na zbycie której oferent zamierza przystąpić), w wysokości określonej w ust.2. Zaliczkę należy przelać na rachunek Urzędu Miejskiego w Tuchowie nr 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, w terminie do dnia 16.12.2015 r., podając oznaczenie nieruchomości, której zbycia zaliczka ma dotyczyć.”
II. W pozostałym zakresie ogłoszenie pozostaje bez zmian.
III. Kontakt tel. do sprzedającego: (14) 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Tuchowie.

Tuchów, dnia 26.10.2015r.

Przejdź do:
1. Rokowania na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
2. Ogłoszenie o zmianie terminu rokowań na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

Skip to content