Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o zmianie terminu rokowań na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

Burmistrz Tuchowa informuje o zmianie ogłoszenia, które zamieszczono w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 06.08.2015 r., a także opublikowano w prasie: „Gazeta Krakowska” wydanie z dnia 07.08.2015 r.

W związku z intensyfikacją postępowania w przedmiocie włączenia części nieruchomości położonych w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej (dalej „TSAG”) do specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny (dalej jako „SSE KPT”), mając na uwadze zachowanie warunków umożliwiających włączenie objętych wnioskiem nieruchomości do SSE KPT, Burmistrz Tuchowa, działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz §25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.1490), ogłasza, co następuje :

I. W ogłoszeniu o rokowaniach na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej zamieszczonym w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 06.08.2015r. a także opublikowanym w prasie: „Gazeta Krakowska” wydanie z dnia 07.08.2015r., zwanym dalej „Ogłoszeniem”, wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmienia się postanowienie ust. 8. Ogłoszenia, poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„8. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w następujących terminach :
– dla nieruchomości określonych w ust.2 pkt 3) i 9) do dnia 7 września 2015 r. godz. 15.00,
– dla nieruchomości określonych w ust.2 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) do dnia 12 listopada 2015 r. godz. 15.00, w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów.
Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób: „Rokowania – działka/działki nr ……., poł. w Tuchowie (TSAG)”.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z wszelkimi warunkami rokowań i zbycia nieruchomości, przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, w szczególności spełnia warunki określone w ust.5.
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.”

2. Zmienia się postanowienie ust. 9. Ogłoszenia, poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„9. Rokowania na zbycie nieruchomości odbędą się odpowiednio dla nieruchomości:
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 3) – 11 września 2015 r. godz. 9.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 9) – 11 września 2015 r. godz. 10.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 1) – 16 listopada 2015 r. godz. 9.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 2) – 16 listopada 2015 r. godz. 9.30
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 4) – 16 listopada 2015 r. godz. 10.00
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 5) – 16 listopada 2015 r. godz. 10.30
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 6) – 16 listopada 2015 r. godz. 11.00
-nieruchomość określona w ust.2 pkt 7) – 16 listopada 2015 r. godz. 11.30
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 8) – 16 listopada 2015 r. godz. 12.00
w budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, pok. 10 (sala narad).”

3. Zmienia się postanowienie ust. 10. Ogłoszenia, poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„10. Warunkiem uczestniczenia w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki (osobno na każdą nieruchomość w odniesieniu do rokowań na zbycie, której oferent zamierza przystąpić), w wysokości określonej w ust.2. Zaliczkę należy przelać na rachunek Urzędu Miejskiego w Tuchowie nr 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004, prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie, w terminie odpowiednio dla nieruchomości:
– dla nieruchomości określonych w ust.2 pkt 3) i 9) do dnia 7 września 2015 r.,
– dla nieruchomości określonych w ust.2 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) do dnia 12 listopada 2015 r.

podając oznaczenie nieruchomości, której zbycia rokowania mają dotyczyć.”

II. W pozostałym zakresie Ogłoszenie pozostaje bez zmian.

III. Ponadto informuję, że nieruchomości określone w ust.2 pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8) Ogłoszenia, objęte zostały wnioskiem o włączenie ich do specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny. Wg stanu na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia, przywołany wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Szczegółowe informacje, co do postępowania, spodziewanych jego efektów oraz warunków gospodarowania nieruchomością położoną w SSE KPT, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, pok. nr 4, 13 lub 17, tel. (14) 65-25-176, wew. 18, 19 lub 21, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.
IV. Kontakt tel. do sprzedającego: (14) 65-25-474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Tuchowie.

Tuchów, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Przejdź do: ogłoszenia o rokowania na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

Skip to content