Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służ społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki;
– uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Wnioski należy składać w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4, II piętro, pokój 211 w terminie od 16 sierpnia do 16 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2019 r. Wyjątkowych przypadkach wniosek może być przyjęty po terminie wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu późniejszego złożenia.
3. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 528,00 zł.
4. Dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów netto rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku jakie należy dołączyć do wniosków o stypendium socjalne tj.:
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
– odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzję ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
– oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
– w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
– zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe), lub można przedłożyć, decyzję OPS o w/w świadczeniu,
– zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne (dotyczy studiujących do 24 roku życia),
– dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
• działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w którym była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,
• działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
– dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
– dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS (oświadczenie lub nakaz płatniczy za 2019 rok – wylicza się od 1ha przeliczeniowego x 308,00 zł = miesięczny dochód, pomniejszony o 1/3 kwartalnej opłaconej składki na ubezpieczenie rolnicze, co daje miesięczny dochód),
– każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej, itp.),
5. Stypendium przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność przedstawienia imiennych rachunków i faktur (wystawione na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudniej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierć rodzica/opiekuna prawnego, klęska żywiołowa, nagła choroba w rodzinie ucznia, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych, kradzież z włamaniem oraz inne okoliczności losowe mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny). O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do pobrania:
Wniosek o stypendium szkolne/zasiłek szkolny
Klauzula informacyjna