Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pomoc niepełnosprawnym rolnikom

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2008 roku refunduje składki na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnym rolnikom oraz rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.

Warunki, które muszą spełnić rolnicy, aby ubiegać się o refundację są następujące:
– Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (posiadanie decyzji KRUS).
– Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności,
– Terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w całości – naliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne rolników dokonywane jest zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rejestracja
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie siebie lub niepełnosprawnego domownika w Funduszu.
Rejestracja prowadzona jest od 2 stycznia 2008 r. przez
Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych,
00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13

na podstawie zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem poczty bądź zgłoszeń osobistych.
Następnie, po zarejestrowaniu się, rolnik składa do Funduszu co kwartał wniosek o wypłatę refundacji składek za dany kwartał.
Wniosek należy złożyć do Funduszu do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym opłacone zostały składki (np. do 20 lutego 2008 r. za I kwartał 2008 r., po terminowym opłaceniu składek w KRUS, tj. do 31 stycznia 2008 r.).
Szczegółowe informacje na temat rejestracji oraz składania dokumentów można uzyskać na stronach internetowych Funduszu:
(www.pfron.org.pl w zakładce SOD)
bądź telefonicznie.
Ponadto począwszy od 15 stycznia 2008 r. Fundusz uruchamia specjalną infolinią 0801 233 554 gdzie beneficjenci mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu rejestracji oraz wypełniania dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji składek.

Skip to content