Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 788, ze zm.), Burmistrz Tuchowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, wszystkich obrębów ewidencyjnych Gminy Tuchów, od dnia 24 września 2018 r. do dnia 22 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ul. Rynek 1, Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pokój nr 5, parter, w godzinach pracy urzędu tj. 7.30 – 15.30.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Zastrzeżenia lub wnioski należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października 2018 r.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały na zlecenie Starosty Tarnowskiego przez „TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie.
Kontakt z Biurem Obsługi Interesantów TAXUS UL jest możliwy pod numerem telefonu:
530-794-720, w godzinach 8:00 – 15.30.

Skip to content