Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 24 lutego (środa), na godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program XLII sesji Rady Miejskiej w Tuchowie- 24 lutego 2010 r.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Oświata w Gminie.
6. Informacja na temat rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.
7. Podejmowanie uchwał:
a) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Tuchowa, złożonej przez p. Jana Słowika,
b) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej Tuchów – Pleśna nr 1400 K, tj. ulicy Sobieskiego w Tuchowie oraz przy drodze powiatowej nr 1398 K Rzuchowa – Pleśna – Siedliska w Siedliskach II etap,
c) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa,
e) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miasta Tarnowa,
f) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.
8. Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej i Komisji Rady.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Skip to content