Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w 2011 r.

Rada Miejska w Tuchowie wybrana na VI kadencję rozpoczęła swą działalność 1 grudnia 2010 r. Do końca 2011 roku Rada Miejska obradowała na 16 posiedzeniach, w tym na 2 sesjach nadzwyczajnych i jednej uroczystej z udziałem zagranicznych delegacji z Węgier i Rumunii.

Na sesjach podjęto 130 uchwał. Do najważniejszych uchwał można zaliczyć:
– ukonstytuowanie Rady,
– powołanie komisji,
– przyjęcie planu pracy Rady oraz planów pracy komisji na 2011 i 2012 rok,
– uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej,
– uchwalenie budżetu gminy na 2011 i 2012 rok,
– ustalenie wynagrodzeń radnych, sołtysów, burmistrza,
– zatwierdzenie Planów Odnowy Miejscowości: Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Siedliska, Zabłędza,
– przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Tuchów na 2011 r.
– przyjęcie Programu Współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 i 2012,
– zarządzenie wyborów sołtysów, do rad sołeckich i osiedli,
– ustalenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania,
– określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie gminy Tuchów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż gmina Tuchów,
– zarządzenie poboru podatków na drodze inkasa, ustanowienie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
– uchwalenie miejscowego planu odbudowy obiektów budowlanych dla gminy Tuchów,
– utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
– powołanie doraźnej komisji ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych,
– wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym i Sądzie Okręgowym w Tarnowie,
– ustalenie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Tuchów,
– wystąpienie o zmianę urzędowej nazwy miejscowości,
– ustalenie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchów,
– podjecie współpracy z samorządem i społecznością lokalną miasta Tautii Magheraus z Rumunii,
– ustalenie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową,
– określenie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów: gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli specjalistów,
– przyjecie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchów na lata 2011-2016,
– uchwalenie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego i kaplicy cmentarnej w Tuchowie.

Ponadto Rada rozpatrzyła 8 skarg. Kilkakrotnie dokonała zmian w budżecie i zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy, kilkakrotnie wyrażała zgodę na przejęcie zadań dotyczących budowy chodników przy drogach powiatowych i przy drogach wojewódzkich.

Oprócz działalności uchwałodawczej Radni na swych posiedzeniach zajmowali się następującą tematyką:
– działalność Koła Pszczelarzy w Tuchowie,
– planowanie działań kulturalno-sportowych i promocyjnych w roku 2011,
– działalność Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o.,
– działalność rad sołeckich i rad osiedlowych;
– bezpieczeństwo i porządek publiczny,
– działalność ochotniczych straży pożarnych,
– działalność Domu Kultury w Tuchowie,
– stan dróg powiatowych oraz plan inwestycji drogowych na terenie gminy Tuchów,
– Akcja Lato,
– współpraca międzynarodowa Tuchowa,
– podsumowanie rywalizacji sportowej szkół podstawowych i gimnazjów gminy Tuchów,
– informacja KRUS,
– informacja Powiatowego Biura Pracy
– pomoc rodzinie – informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie,
– szkolnictwo w gminie.

Radni uczestniczyli w wydarzeniach i uroczystościach patriotycznych, religijnych i związanych ze współpracą międzynarodową oraz wzięli udział w szkoleniach.
W zakresie współpracy z miastami partnerskimi kilkuosobowe delegacje radnych reprezentowały naszą gminę w następujących miastach europejskich: Pettenbach w Austrii, Detva na Słowacji, Mikulov w Czechach, Illingen w Niemczech, Saint Jean de Braye we Francji i Tautti Magheraus w Rumunii.

Opracował: Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Wrona

Skip to content