Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stypendium socjalne 2018/2019

Przypominamy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnej Administracji Oświaty, ul. Jana Pawła II 4, II piętro, pokój 211 do 15 września 2018r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października 2018 r. W wyjątkowych przypadkach wniosek może być przyjęty po terminie wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu późniejszego złożenia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
– uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służ społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki
– uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00 zł.

Od 1 października 2018r. miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 1358).

Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków o stypendium socjalne:
1. Dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów netto rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku, tj.:
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
– odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzje ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
– oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
– w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
– zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub oświadczenie o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
– zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne (dotyczy studiujących do 24 roku życia),
– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych,
– dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
– dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS (oświadczenie lub nakaz płatniczy za 2018 rok – wylicza się od 1ha przeliczeniowego x 288,00 zł = miesięczny dochód, pomniejszony o 1/3 kwartalnej opłaconej składki na ubezpieczenie rolnicze, co daje miesięczny dochód z pola),- od 1 października kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 308,00zł
– każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej, itp.),
– w przypadku korzystania przez rodzinę ucznia ze świadczeń pieniężnych z MOPS w formie zasiłku stałego lub okresowego – można przedłożyć, decyzję OPS o w/w świadczeniu.

Do pobrania:
Wniosek o stypendium socjalne
Klauzula informacyjna

Skip to content