Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szkolenia kadr pedagogicznych

Trwa rekrutacja kadr oświatowych na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu DiAMEnT – Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty realizowanego jako systemowy projekt innowacyjny Województwa Małopolskiego z komponentem ponadnarodowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.6.

Celem szkoleń jest przygotowanie kadr pedagogicznych województwa małopolskiego do wdrożenia regionalnego programu wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Szkolenia adresowane są także do pracowników oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.
Szkolenia będą realizowane w okresie od stycznia do lipca 2010 r. przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Lider Projektu) oraz Wyższą Szkołę Biznesu – National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu (Partner Projektu). Część zajęć będzie realizowana w terenie.

Celem projektu DiAMEnT jest stworzenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach: technologii informacyjno-komunikacyjnej, języka angielskiego, przedsiębiorczości i matematyki (klasy 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) oraz twórczego myślenia (klasy 1-3 szkoły podstawowej).
W tym celu zostanie uruchomionych 186 Powiatowych Ośrodków Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ), których sieć obejmie wszystkie 22 powiaty województwa małopolskiego. Poczynając od klasy 4 szkoły podstawowej uczniowie zakwalifikowani do udziału w zajęciach na podstawie testów diagnostycznych (od. 12000 do 25000 uczniów), będą realizować projekty edukacyjne pod opieką przeszkolonych nauczycieli, według opracowanych wcześniej programów.
Równolegle uczniowie klas 1-3 wszystkich małopolskich szkół podstawowych będą mieli możliwość realizacji programu edukacyjnego z zakresu twórczego myślenia, wspierającego program kształcenia zintegrowanego. Ponadto, dzięki wcześniejszemu przygotowaniu nauczycieli, we wszystkich szkołach zostaną wzmocnione działania służące indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym w toku procesu dydaktycznego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: www.diament.edu.pl
Informacji udzielają także biura projektu w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
tel. 18 442 00 70,
e-mail: mcdnsacz@diament.edu.pl
oraz
w Wyższej Szkole Biznesu – NLU w Nowym Sączu
tel. 018 449 91 18,
e-mail: wsb@diament.edu.pl

Skip to content