Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szkolenie – rozwijanie partnerstwa

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, realizator projektu „Partnerstwo na 5 – promocja idei i procesów integracji III sektora w subregionie tarnowskim” zaprasza na szkolenie pt. „Osobowościowe i organizacyjne wymiary budowania i rozwijania partnerstwa”.

Szkolenie będzie dotyczyło wybranych psychologicznych elementów, jakie mają służyć do nawiązywania i twórczego podtrzymywania partnerstwa między organizacjami. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka w organizacji z uwzględnieniem aspektów osobowości i stylów funkcjonowania człowieka w relacjach. Podjęte zostaną podstawowe zagadnienia w tym obszarze: komunikacji międzyosobowej (model Friedemanna Schulza von Thuna), emocji i kierowania ich ekspresją, umiejętności dochodzenia do kompromisu z uwagi na znaczenie wspólnego celu, czynniki streso- i konfliktorodne w relacjach partnerskich, sposoby radzenia sobie z psychicznych obciążeniem powstającym w procesie
kształtowania partnerstwa.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
a) zdobycie wiedzy z zakresu psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka w organizacji;
b) poznanie metod poznawania siebie i innych, aby skuteczniej i efektywniej budować zespół partnerski;
c) rozpoznanie możliwych temperamentalnych i charakterologicznych ograniczeń w funkcjonowaniu jednostki;
d) zaznajomienie się z dostępnymi strategiami radzenia sobie z następstwami psychicznego obciążenia
wynikającego z funkcjonowania człowieka w organizacji.

W części praktycznej:
a) poznanie i próba komunikowania się zgodnie z zasadami zaproponowanymi przez Friedemanna Schulza von
Thuna;
b) znaczenie emocji w komunikacji: ku otwartości bądź ku izolacji w relacjach międzyosobowych;
c) poznanie siebie w wymiarach tempera mentalnym i charakterologicznym – by efektywniej funkcjonować w organizacji;
d) osobowościowe i sytuacyjne charakterystyki stresu i konfliktu – co „zależy ode mnie, a w jakich obszarach
powinienem dążyć do kompromisu”.

Szkolenie odbędzie się 12 października 2009 r. w sali szkoleniowej, ul. Wałowa 29/2 (róg ul. Wałowej
i ul. Rybnej), I piętro.

Zgłoszenia:
fax: 014 6272871
mail: arleta.kwiecien@gmail.com

Skip to content