Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXXIX sejsa Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 25 listopada 2009 r. (środa), na godzinę 12:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o realizacji projektów z funduszy krajowych i unijnych.
7. Podejmowanie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego,
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku,
c) w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tuchów na 2010 r.
d) w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy rzeczowej w zakresie budowy chodnika na drodze wojewódzkiej nr 977 w Tuchowie oraz ich przekazania,
e) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
f) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Tuchów – Środkowa Biała,
g) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/265/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
h) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
i) w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2009 nr XXVII/217/2008 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
8. Odpowiedzi na interpelacje.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Skip to content