Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zadbaj o swoją nieruchomość

Burmistrz Tuchowa przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu miasta i gminy Tuchów o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.

Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika z Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.).

Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenia dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają zagrożenie pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych, a ponadto stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnego gatunku szkodników i gryzoni. Stwarzają także duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.

W sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.

Informujemy również, że obowiązuje zakaz wypalania trawy w okresie wiosny i jesieni – karalne zgodnie z art. 131 pkt 12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz 1651 ze zm.): „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny„.

Skoszoną trawę i suchą roślinność, zamiast wypalania można pożytecznie zagospodarować poprzez jej kompostowanie pozyskując w ten sposób najtańszy nawóz organiczny służący do użyźniania pól, łąk i ogrodów.

Jednocześnie informuję, że właściciel sąsiedniego gruntu może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie – przepisy Kodeksu cywilnego art. 144: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich, ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych„.

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję o wywiązanie się z obowiązku wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

Skip to content