Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zmiana organizacji ruchu na ul. Kolejowej w związku z pracami remontowymi

Burmistrz Tuchowa informuje, że od poniedziałku 11 czerwca 2018 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Kolejowej w związku z rozpoczynającymi się pracami remontowymi, które potrwają do końca listopada 2018 roku.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy Kolejowej w Tuchowie, budowy parkingu z dojazdami, przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie gminy Tuchów”.

Inwestycja realizowana jest w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr.
Numer naboru: RPMP.04.05.0-IZ.00-12-0336/17

Zakres prac budowlanych w ramach całego projektu obejmuje:
– budowę parkingu park&ride z dojazdami tj. miejscami postojowymi z jezdnią manewrową i zjazdami z drogi gminnej,
– przebudowę ulicy Kolejowej w Tuchowie,
– modernizację istniejących chodników i budowę nowych ciągów pieszych zapewniających obsługę komunikacyjną budowanego parkingu,
– modernizację i budowę systemu odwodnienia tj. wymiana istniejących studzienek wodno-ściekowych w ciągu ul. Kolejowej,
– budowę odcinka kanalizacji deszczowej na obszarze budowanego parkingu z odprowadzeniem wód do istniejącego kanału ogólnospławnego,
– modernizację istniejących zjazdów w ciągu modernizowanego chodnika,
– montaż prefabrykowanych wiat rowerowych ze stojakami,
– budowę sieci oświetlenia ulicznego i monitoringu,
– przebudowę istniejącego budynku gospodarczego, wraz wykonaniem przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci elektrycznej.

Kliknij, aby zapoznać się z projektem czasowej organizacji ruchu podczas przebudowy ulicy Kolejowej w Tuchowie.

Skip to content