Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej już na ukończeniu

Przedmiotem umowy są roboty budowlane dotyczące budowy wiaty turystycznej i zagospodarowania terenu wokół wieży widokowej zlokalizowanej w Jodłówce Tuchowskiej na działce nr 417/3 w ramach projektu pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej subregionu tarnowskiego etap I” zadania pn: „Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej”.

Termin zakończenia prac na przedmiotowym budynku zgodnie z umową upływa 30 czerwca 2018 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna.

Inwestycja realizowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś 6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR. Tytuł projektu A Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w regionach.
Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna.

Skip to content