Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Planujesz inwestycję lub prace na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego? Zapytaj.

Na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu obowiązują Uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego, będące aktami prawa miejscowego. Zawierają one m.in zakazy, do których
przestrzegania obywatele są zobowiązani. W pewnych sytuacjach mają zastosowanie określone w Uchwałach
odstępstwa od zakazów. Z obserwacji wynika, że złamanie zakazów niejednokrotnie wynika z niewiedzy
mieszkańców o istniejących obostrzeniach na terenie działki/działek na których podejmują działania.

W przypadku działań planowanych do realizacji na terenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego
krajobrazu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 1. Na terenie danej formy ochrony przyrody obowiązują zakazy wynikające z właściwej terytorialnie
  Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego;
 2. Na terenie Parku Krajobrazowego obowiązuje Plan Ochrony;
 3. Aktualne akty prawne są dostępne m. in. na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych
  Województwa Małopolskiego pod adresem:
  https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,4233,rozporzadzenia-i-uchwaly.html
 4. W przypadku wątpliwości, strona może zasięgnąć opinii na temat planowanych działań w Zespole
  Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dane teleadresowe:

www.zpkwm.pl