Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pozytywnie zakręcona integracja w Buchcicach

Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach uzyskało dofinansowanie w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na projekt pn. „Pozytywnie zakręcona integracja w Buchcicach”.

Projekt jest skierowany do dzieci, ich rodziców i wszystkich mieszkańców Buchcic. Jego celem jest w szczególności budowanie dobrych, wzajemnych relacji rodzinnych, integracja dzieci i ich rodziców oraz integracja międzypokoleniowa, przez wspólnie realizowane, różne formy aktywnego spędzania wolnego czasu, między innymi pikniki, wycieczki krajoznawcze, wieczór andrzejkowy.

Projekt zakłada partnerstwo z Domem Kultury w Tuchowie, polegające na współorganizacji spotkania inauguracyjnego, seansu kinowego, a także wydania publikacji podsumowującej projekt.

Wartość dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi 56 090 zł, udział własny finansowany przez partnera (Dom Kultury w Tuchowie) wynosi 4 665 zł.

Działania zaplanowane w projekcie przyczynią się do umocnienia więzi rodzinnych i integracji lokalnej społeczności. Projekt umożliwia mieszkańcom angażowanie się w realizację działań na rzecz własnego środowiska, rozwija postawy przyczyniające się do budowania społeczeństwa obywatelskiego, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich. Opiekunami podczas wycieczek, spotkań i pikników będą nauczyciele ze szkół. To gwarantuje nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy rodzicami, kadrą pedagogiczną szkoły i stowarzyszeniem, a tym samym wpłynie na polepszenie warunków rozwoju dzieci z obszaru objętego projektem. Włączenie beneficjentów i społeczności lokalnej w tworzenie projektu i organizowanie poszczególnych działań, wpłynie znacząco na budowanie więzi międzyludzkich, współpracę i współdecydowanie o najbliższym otoczeniu.

Zarząd i koordynatorzy projektu: Magdalena Marszałek i Mariusz Ryś zapraszają do aktywnego włączenia się w realizację projektu. O szczegółach będą informować w najbliższym czasie.

Skip to content