Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa ołasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Tuchów. Pierwszy przetarg odbył się dnia 29.05.2015r.

1. Lokalizacja: Zabłędza.
2. Oznaczenia nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: działka nr 49 o powierzchni 0,17 ha, objęta KW TR2T/00046959/4, własność gmina Tuchów.
3. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w miejscowości Zabłędza i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Droga, która przylega do działki nr 49 stanowi własność osób prywatnych.
4. Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania: bez zobowiązań
5. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z ustaleniami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów dla wsi: Buchcice, Burzyn, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Trzemesna, Zabłędza uchwalonego Uchwałą nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 24 października 2007r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 133 z dnia 27 lutego 2008r. poz. 890, obowiązującą od dnia 29 marca 2008r. powyższa działka znajduje się:
* w terenie oznaczonym symbolem planu L4 – przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, urządzenia towarzyszące w tym: drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, usługi agroturystyki, stolarnie i usługi rzemiosła do przetwórstwa drewna, dopuszcza się: zmianę przeznaczenia istniejących obiektów produkcji rolniczej, hodowlanej pod warunkiem nie wykraczania oddziaływania tych obiektów poza granice władania ich właścicieli, w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie własności dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.
6. Cena wywoławcza nieruchomości: 7 350,00 zł + podatek VAT 23%.
7. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości, winna wpłynąć na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie, 59 8627 0001 2023 9000 2645 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu filia w Tuchowie, do dnia podpisania umowy sprzedaży. W dniu podpisywania umowy w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na ww. Koncie.
8. Termin i miejsce przetargu: 28 sierpnia 2015r., godz. 9.00, pok. nr 10 – sala narad.
9. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium: wadium – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Tuchowie 75 8627 0001 2023 9000 2645 0004 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Bieczu filia w Tuchowie, najpóźniej do dnia 24.08.2015r. i na podstawie przedłożonego dowodu wpłaty komisja dopuszcza do udziału w przetargu. Za datę wpływu wadium uznaje się się datę jego wpływu na konto Urzędu Miejskiego.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku, jeżeli nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w podanym w zawiadomieniu terminie zastrzega się możliwość odstąpienia od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
11. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód osobisty, dowód wpłaty wadium.
12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia, odpowiednio:
– odwołania przetargu,
– zamknięcia przetargu,
– unieważnienia przetargu,
– zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku, gdy nabywany grunt miałby stanowić wspólność małżeńską, do przetargu winny stawić się obydwoje małżonkowie.
13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
14. Uczestnik przetargu, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu (w tym przypadku od dnia przetargu), może zaskarżyć czynności przetargowe do burmistrza Tuchowa.
15. Koszty notarialne, opłat sądowych ponosi nabywca.
16. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnej dla gminy Tuchów przyczyny.
17. Kontakt: 14 6525 474 wew. 19. Treść ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Tuchowie.

Tuchów, dnia 20.07.2015r.

Skip to content