Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stypendium socjalne i wyprawka szkolna – 2015/2016

Trwają wakacje, ale warto już teraz pomyśleć o złożeniu wniosku o stypendium socjalne i wyprawkę szkolną. Poniżej przedstawiamy ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku.

Wyprawka szkolna 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przysługuje:
1) uczniom klasy III szkoły podstawowej i IV technikum, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto,
2) uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z wyjątkiem uczniów, którzy korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
3) w przypadkach określonych w artykule 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Uczniowie wymienieni w punkcie 2 i 3 mogą ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.
Wniosek o wyprawkę szkolną wraz z dokumentami wymienionymi poniżej należy złożyć w terminie do 3 września 2015 r. (do Gminnej Administracji Oświaty, siedziba tymczasowa ul. Rynek 17 – I piętro, nad sklepem Hitpol)

Limity dofinansowania

Stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016
Termin przyjmowania wniosków o stypendia socjalne wraz z dokumentami wymienionymi poniżej:
od 15 sierpnia 2015 r. do 15 września 2015 r. w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie, ul. Rynek 17 (I piętro nad sklepem Hitpol).

Stypendium socjalne przyznawane jest wyłącznie na podstawie kryterium dochodowego, które wynosi 456,00 zł na członka rodziny.
W wyjątkowych przypadkach wniosek może być przyjęty po terminie wraz z pisemnym uzasadnieniem powodu późniejszego złożenia.
Stypendium socjalne szkolne przysługuje wyłącznie uczniom uczęszczającym do szkoły od klasy I do ukończenia nauki.

Wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosków o stypendium socjalne i wyprawkę szkolną:
1. Dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów netto rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku, tj.:
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
– odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzje ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
– oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP,
– w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów,
– zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne, dodatki mieszkaniowe),
– zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne (dotyczy studiujących do 24 roku życia),
– w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych,
– dokument potwierdzający wysokość otrzymywanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),,
– dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego i odcinek opłaconej składki KRUS (oświadczenie lub nakaz płatniczy za 2014 rok – wylicza się od 1ha przeliczeniowego x 250,00 zł = miesięczny dochód, pomniejszony o 1/3 kwartalnej opłaconej składki na ubezpieczenie rolnicze, co daje miesięczny dochód z pola),
– każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z pracy dorywczej, itp.),
– w przypadku korzystania przez rodzinę ucznia ze świadczeń pieniężnych z MOPS w formie zasiłku stałego lub okresowego – można przedłożyć, decyzję OPS o w/w świadczeniu

2. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (wyprawka szkolna) dodatkowo należy dokładnie opisać we wniosku szczególną sytuację rodziny i ewentualnie dołączyć potwierdzające ją dokumenty (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie).

3. W przypadku uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, podstawą przyznania pomocy jest dołączone do wniosku orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na wymienioną wyżej niepełnosprawność.
Uwaga! Jeśli wnioskodawca składa wnioski o stypendium i o wyprawkę szkolną należy skompletować dokumenty potwierdzające dochód do każdego z wniosków.

Wnioski o stypendium socjalne oraz wyprawkę szkolną są dostępne na stronie internetowej oraz w Gminnej Administracji Oświaty w Tuchowie.

Wnioski:
Wniosek o stypendium socjalne
Wniosek o wyprawkę szkolną

Skip to content