Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Raport o stanie gminy

W tym roku po raz pierwszy zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Tuchów za 2018r. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania burmistrzowi z tego tytułu. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie, pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport. Zgłoszenie można złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie, w ratuszu na parterze w pok. nr 7 lub na I piętrze w pok. nr 16 w Biurze Rady Miejskiej w Tuchowie. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Debatę nad Raportem zaplanowano na sesji Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 29 maja 2019r.

Z raportem można zapoznać się tutaj.

Skip to content