Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ogłoszenie naboru członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Tuchowa ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie nr XXI/138/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 8 czerwca 2016 r. do dnia 13 lipca 2016 r.

Komitet Rewitalizacji gminy Tuchów stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Tuchowa, zwanego dalej Burmistrzem, w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023 (zwanego dalej Gminnym programem rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji.

Komitet reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, mieszkańców gminy Tuchów, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw, rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji gminy Tuchów.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej w Tuchowie oraz zarządzeń Burmistrza Tuchowa związanych z rewitalizacją.

Komitet liczy od 8 do 30 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym programem rewitalizacji.

Przeczytaj pełną treść ogłoszenia.

Kliknij, aby pobrać formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.

Informacja o naborze na członków Komitetu ogłoszona została na stronie internetowej www.tuchow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Tuchów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Tuchowie.

Skip to content