Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zmiana ogłoszenia dotyczącego rokowań na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej

Burmistrz Tuchowa informuje o zmianie ogłoszenia, które zamieszczono w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 26.10.2015r., a także opublikowano w prasie: „Gazeta Krakowska wydanie z dnia 28.10.2015 r.

W związku z wydłużającym się postępowaniem dotyczącym zmian granic Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym włączenia w jej granice części nieruchomości położonych w Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (dalej jako „TSAG”) a zarazem mając na uwadze konieczność osiągnięcia rezultatów związanych z otrzymaną pomocą na utworzenie TSAG, Burmistrz Tuchowa, działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2015r. poz. 1774) oraz §25 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014r. poz.1490), ogłasza co następuje:

I. W ogłoszeniu o rokowaniach na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej zamieszczonym w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 6.08.2015r. a także opublikowanym w prasie: „Gazeta Krakowska”, wydanie z dnia 7.08.2015r., zwanym dalej „Ogłoszeniem”,

zmienionym ogłoszeniem o zmianie terminu rokowań na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, które zamieszczono w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 31.08.2015r., a także opublikowano w prasie: „Gazeta Krakowska” wydanie z dnia 1.09.2015r.,

a następnie zmienionym ogłoszeniem o zmianie terminu rokowań na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, które zamieszczono w BIP, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 26.10.2015r., a także opublikowano w prasie: „Gazeta Krakowska” wydanie z dnia 28.10.2015 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

Zmienia się postanowienie ust. 9. Ogłoszenia poprzez skreślenie jego dotychczasowej treści i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

9. Rokowania na zbycie nieruchomości odbędą się odpowiednio dla nieruchomości:
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 5) – 22.12.2015r. godz. 11:00,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 6) – 22.12.2015r. godz. 12:00,
– nieruchomość określona w ust.2 pkt 7) – 22.12.2015r. godz. 13:00,
w budynku Urzędu Miejskiego w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów, pok. 10.

II. Nieruchomości, objęte treścią zaktualizowanego zgodnie z ust. I powyżej postanowienia (ust. 9 Ogłoszenia), zostały wyłączone z wniosku o objęcie granicami Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

III. Postępowanie (rokowania) w zakresie zbycia nieruchomości:
1) nieruchomość złożona z działek nr 41/12 i 41/16 o łącznej powierzchni 0,5610 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów
(wskazana w Ogłoszeniu pod pozycją ust.2 pkt 1),
2) nieruchomość złożona z działki nr 41/17 o powierzchni 0,3240 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów
(wskazana w Ogłoszeniu pod pozycją ust.2 pkt 2),
3) nieruchomość złożona z działki nr 41/22 o powierzchni 0,3495 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów
(wskazana w Ogłoszeniu pod pozycją ust.2 pkt 4),
4) nieruchomość złożona z działki nr 41/18 o powierzchni 0,3278 ha, objęta KW TR2T/00066038/8, własność Gmina Tuchów
(wskazana w Ogłoszeniu pod pozycją ust.2 pkt 8),
ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE.

IV. W pozostałym zakresie Ogłoszenie pozostaje bez zmian.

V. Kontakt tel. do sprzedającego: (14) 6525 474 wew. 19. Treść Ogłoszenia podaje się do wiadomości na stronie internetowej www.tuchow.pl, BIP UM Tuchów (zamówienia publiczne i ogłoszenia), na tablicy ogłoszeń UM oraz tablicach samorządów mieszkańców w Tuchowie.

Tuchów, dnia 02.12.2015 r.

Przejdź do:
1. Rokowania na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
2. Ogłoszenie o zmianie terminu rokowań na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej
3. Ogłoszenie o zmianie terminu rokowań na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej